Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu internetowego LEK-MED.PL

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności systemu rezerwacji online lek-med.pl. Jesteśmy firmą świadcząca usługę obsługi systemów rezerwacji dla przedsiębiorców, głównie lekarzy.

Rejestrując się w systemie jako przedsiębiorca lub rezerwując wizytę za jego pośrednictwem wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lek-med.pl zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Pisząc dalej:

lek-med.pl - mamy na myśli Flow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Malarska 25/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Starego Miasta we Wrocławiu pod numerem KRS 0000352711, REGON 021220159, NIP 899-26-89-700 będąca właścicielem systemu.

Partner - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w ramach opieki zdrowotnej, który podpisał umowę z lek-med.pl na obsługę rezerwacji online i posiada konto za pośrednictwem którego prowadzi obsługę rezerwacji swoich Klientów.

Klient - oznacza osobę, która za pośrednictwem lek-med.pl rezerwuję wizyty lub inne usługi na koncie Partnera.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z lek-med.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem moich danych

Dla Partnera
Administratorem danych osobowych jest lek-med.pl. lek-med.pl wyznaczyło Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem email: ochronadanych@lek-med.com, telefonicznie: (+48) 500 160 321 lub drogą pocztową na adres siedziby.

Dla Klienta
Administratorem danych osobowych jest Partner. Lek-med.pl jest podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe m.in. Klientów powierzone przez Partnera.

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane

Dla Partnera
Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną w momencie rejestracji na świadczenie usługi obsługi rezerwacji online za pośrednictwem systemu pod adresem www.lek-med.pl Podstawę prawną stanowi przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dla Klienta
Dane przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia danych pomiędzy Partnerem a lek-med.pl. Podstawę prawną stanowi obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i na jak długo

Dla Partnera
Dane zbierane przez lek-med.pl to: Imię i nazwisko, adres, email, telefon, IP. Cel zbierania danych to wykonywanie umowy na obsługę systemu rezerwacji pomiędzy Partnerem a lek-med.pl. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Dla Klienta
O tym jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo decyduje Partner. Najczęściej zbierane dane to: Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu i IP. Dane zbierane są najczęściej w celu dokonania rezerwacji wizyty oraz powiadomień i przypomnień o wizycie. Dane przechowywane są do czasu zakończenia umowy pomiędzy lek-med.pl i Partnerem a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Czy lek-med.pl wykorzystuje dane w celach marketingowych

Nie, lek-med.pl nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.

Czy moje dane są bezpieczne

Przetwarzając dane osobowe dokładamy starań i stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa aby Twoje dane były bezpieczne. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, kontrolujemy aby dostęp do danych miały tylko osoby uprawnione a cel dostępu zawsze był usprawiedliwiony.

Czy dane są powierzane innym podmiotom i przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane powierzane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usługi obsługi rezerwacji online.
Należą do nich:
- firma hostingowa (EOG) i infrastruktura informatyczna
- firma obsługująca wysyłkę SMS (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z powiadomień SMS
- firma obsługujące przelewy online (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z płatności online
- firma księgowa (Polska) – tylko dane Partnera

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane i zgodne z RODO.
Lek-med.pl zobowiązuje się nie przekazywać danych użytkowników osobom i firmom trzecim bez ich wcześniejszej zgody.

Jakie przysługują mi prawa

Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
b) do sprzeciwu (art. 21 RODO)
c) poprawiania danych osobowych (art. 16 RODO)
d) bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
f) przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Konsekwencje nie wyrażenia zgody na przetwarzanie

Dla Partnera
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi lek-med.pl świadczenie usług.

Dla Klienta
Warunkiem dokonania rezerwacji wizyty lub innej usługi świadczonej przez Partnera jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie tej czynności.

Profilowanie danych i dane statystyczne

Lek-med.pl nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.

Prawo do skargi

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych

Dla Partnera
- poprzez stronę www: formularz kontaktowy
- email: ochronadanych@lek-med.com lub kontakt@lek-med.com
- tel: (+48) 500 160 321
- dane korespondencyjne: Flow Sp. z o.o. z 50-111 Wrocław, przy ul. Malarska 25/10

Dla Klienta
Jako że administratorem danych Klientów jest Partner proszę kontaktować się bezpośrednio z nim.

Ciasteczka

Lek-med.pl oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer lek-med.pl zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.

Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wykorzystywane tylko podczas korzystania z funkcji automatycznego logowania do serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
◦ Google Analytics (Google Inc – USA)
◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)

zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
◦ Facebook Connect (Facebook Ireland - Irlandia)

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu realizacji umowy rezerwacji online:
◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Malarska 25/10.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ochronadanych@lek-med.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze strony www.lek-med.pl - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.