Regulamin

REGULAMIN

Serwisu internetowego LEK-MED.PL

§ 1
Definicje

 1. Serwis internetowy LEK-MED.PL - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://www.lek-med.pl, należący do firmy: FLOW Sp. z o.o. będący internetową bazą danych o osobach posiadających tytuł lekarza medycyny oraz przychodniach i firmach, które na podstawie wymaganych przepisami prawa uprawnień oferują usługi pomocy zdrowotnej.
 2. FLOW Sp. z o.o. – FLOW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Górecka 44, 54 - 060 Wrocław, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-26-89-700 oraz numer REGON: 021220159, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000352711.
 3. Baza danych LEK-MED.PL – baza informacji o osobach posiadających tytuł lekarza medycyny oraz przychodniach lub firmach świadczących usługi pomocy zdrowotnej, utworzona w Serwisie internetowym LEK-MED.PL w celu udostępniania informacji Użytkownikom serwisu.
 4. Użytkownik serwisu – osoba wyszukująca informacje w Bazie danych LEK-MED.PL.
 5. Klient serwisu - osoba posiadająca tytuł lekarza medycyny, przychodnia lub firma świadcząca usługi pomocy zdrowotnej, która dokonała Rejestracji w Serwisie internetowym LEK-MED.PL oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 6. Strona internetowa Klienta - strona internetowa stworzona w oparciu o rozwiązania graficzne i funkcjonalne zależne od wybranego Pakietu usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego LEK-MED.PL:
  1. samodzielnie przez Klienta serwisu lub
  2. przez Klienta serwisu z asystą FLOW Sp. z o.o. lub
  3. przez FLOW Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi Klienta serwisu.
 7. Konto e-mail - ograniczona przestrzeń dyskowa i przypisany do niej oryginalny adres poczty elektronicznej w sieci Internet, dostępna w określonych Pakietach usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego LEK-MED.PL.
 8. Domena - unikalny adres stanowiący ciąg znaków alfanumerycznych, identyfikujący Stronę internetową Klienta w sieci Internet, dostępna w określonych Pakietach usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego LEK-MED.PL.
 9. Usługa hostingu - udostępnianie przez FLOW Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego LEK-MED.PL na rzecz Klienta serwisu zasobów systemu teleinformatycznego (objętości pamięci serwerów) w celu przechowywania danych Klienta serwisu, w szczególności utrzymywania stron internetowych i / lub skrzynek poczty elektronicznej w ramach określonych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 10. Rejestracja – wprowadzenie danych osoby, przychodni lub firmy świadczącej usługi pomocy zdrowotnej poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie internetowym LEK-MED.PL.
 11. Rejestracja domeny - usługa realizowana przez FLOW Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego LEK-MED.PL polegająca na dokonaniu rejestracji domeny i utrzymaniu jej dostępności, w ramach zawartej z Klientem serwisu Umowy o świadczenie usług.
 12. Formularz rejestracyjny - strony w sieci Internet, które umożliwiają złożenie zamówienia na Usługi, przekazanie FLOW Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego przyszły Klient serwisu określa podstawowe parametry Usług oraz decyduje o sposobie dokonania płatności za Pakiet usług.
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Klientem serwisu a FLOW Sp. z o.o. , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 14. Konto klienta – panel administracyjny przydzielony Klientowi serwisu, za pomocą którego może on zarządzać (dodawać, usuwać, modyfikować) swoje dane w Serwisie internetowym LEK-MED.PL.
 15. Organizer – system zarządzania treścią Strony interentowej Klienta, udostępniany Klientowi serwisu w ramach Usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o.
 16. Usługi - usługi świadczone przez FLOW Sp. z o.o. na rzecz Klienta serwisu na podstawie zawartej Umowy zorganizowane w Pakiety usług, pomiędzy którymi Klient serwisu dokonuje wyboru. Usługi są zebrane i szczegółowo opisane w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jego integralną część.
 17. Pakiet usług – zbiór rozwiązań graficznych i funkcjonalnych umożliwiający stworzenie Strony internetowej Klienta:
  1. samodzielnie przez Klienta serwisu lub
  2. przez Klienta serwisu z asystą FLOW Sp. z o.o. lub
  3. przez FLOW Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi Klienta serwisu.
 18. Abonament – opłata roczna w wysokości wynikającej z obowiązującego Cennika usług, pobierana przez FLOW Sp. z o.o. od Klienta serwisu, za świadczone Usługi na podstawie zawartej Umowy - m.in. utrzymywanie danych Klienta serwisu w Bazie danych LEK-MED.PL oraz ich udostępnianie Użytkownikom serwisu.
 19. Opłata instalacyjna – opłata jednorazowa w wysokości wynikającej z obowiązującego Cennika usług, stosowna do wybranego przez Klienta serwisu Pakietu usług, pobierana przez FLOW Sp. z o.o. za jego instalację i aktywację.
 20. Opłata aktywacyjna – opłata jednorazowa w wysokości wynikającej z obowiązującego Cennika usług, pobierana przez FLOW Sp. z o.o. w przypadku zmiany przez Klienta serwisu wybranego Pakietu usług z dotychczasowego na wyższy w trakcie trwania Umowy.
 21. Opłaty dodatkowe – opłaty naliczane przez FLOW Sp. z o.o. w przypadku korzystania przez Klienta serwisu z usług dodatkowych, szczegółowo opisanych w dokumencie Usługi lub wyraźnie określonych i zleconych przez Klienta serwisu.
 22. Cennik usług – dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jego integralną część, określający aktualnie obowiązujące stawki Opłat instalacyjnych, Opłat aktywacyjnych i Abonamentu za wybrany Pakiet usług, a także Opłat dodatkowych.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. FLOW Sp. z o.o. utrzymuje informacje wprowadzone przez Klientów serwisu w Bazie danych LEK-MED.PL oraz udostępnia je Użytkownikom serwisu.
 2. Rejestracja w Bazie danych LEK-MED.PL jest dobrowolna i może być dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą tytuł lekarza medycyny, osoby w trakcie specjalizacji albo przychodnię lub firmę świadczącą usługi pomocy zdrowotnej.
 3. Korzystanie przez Użytkowników serwisu z informacji zawartych w Bazie danych LEK-MED.PL jest bezpłatne.
§ 3
Rejestracja danych
 1. Dokonując Rejestracji, Klient serwisu oświadcza, że dokładnie zapoznał się i wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja w Bazie danych LEK-MED.PL jest równoznaczna z zawarciem w dniu Rejestracji umowy na czas nieokreślony pomiędzy Klientem serwisu a FLOW Sp. z o.o., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty Rejestracji, wystawieniem Klientowi serwisu przez FLOW Sp. z o.o. faktury VAT proforma.
 4. Do dnia zapłaty faktury VAT proforma, Klient serwisu będzie miał ograniczony dostęp do Konta klienta, tj. może wprowadzać tylko podstawowe dane do Bazy danych LEK-MED.PL.
 5. Brak zapłaty faktury VAT proforma w terminie jest równoznaczny z usunięciem Konta klienta oraz natychmiastowym rozwiązaniem umowy pomiędzy Klientem serwisu a FLOW Sp. z o.o. w dniu następującym bezpośrednio po upływie terminu zapłaty określonego w fakturze VAT proforma.
 6. Po zapłacie faktury VAT proforma, Klient serwisu uzyska w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zapłaty, pełny dostęp do Konta klienta. W tym też terminie FLOW Sp. z o.o. wystawi Klientowi serwisu fakturę VAT.
 7. Dniem zapłaty faktury VAT proforma jest dzień zaksięgowania należności wynikającej z faktury VAT proforma na rachunku bankowym FLOW Sp. z o.o.
§ 4
Opłaty
 1. FLOW Sp. z o.o. pobiera od Klientów serwisu Abonament oraz Opłatę Instalacyjną, a także w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie również Opłatę aktywacyjną i Opłaty dodatkowe.
 2. Okres abonamentowy wynosi jeden rok i rozpoczyna swój bieg od dnia Rejestracji.
 3. W przypadku zmiany przez Klienta serwisu wybranego Pakietu usług z dotychczasowego na wyższy w trakcie trwania Umowy, Klient serwisu zobowiązany jest uiścić Opłatę aktywacyjną za wyższy Pakiet usług naliczaną zgodnie z Cennikiem usług, natomiast okres abonamentowy nie ulega zmianie.
 4. Abonament za okres abonamentowy pobierany jest z góry.
 5. Opłata instalacyjna zawiera w sobie Abonament za pierwszy rok.
 6. Wysokość Abonamentu ustalana jest na podstawie Cennika usług obowiązującego w dniu dokonania Rejestracji albo w dniu wystawienia przez FLOW Sp. z o.o. kolejnej faktury proforma, co ma miejsce w przypadku Klientów serwisu, którzy uzyskali już pełny dostęp do Konta klienta.
 7. Abonament obejmuje udostępnianie przez FLOW Sp. z o.o. w ramach Serwisu internetowego LEK-MED.PL na rzecz Klienta serwisu: Usługę hostingu oraz inne wybrane Usługi w ramach wybranego Pakietu usług, w tym także aktualizacje i ulepszenia poszczególnych funkcjonalności. W Abonamencie zawarta jest również zawarta opłata za Domenę, jeżeli występuje ona w wybranym Pakiecie usług.
 8. Klient serwisu w dowolnym momencie może wybrać wyższy od dotychczasowego Pakiet usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z Cennikiem usług.
 9. Zamówiony Pakietu usług może zostać opłacony:
  1. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej. W takim przypadku Klient serwisu otrzyma fakturę VAT w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zapłaty na podany przez siebie adres e-mail oraz będzie ona dostępna do pobrania na Koncie klienta.
  2. Jeśli zamówienie Pakietu usług nie zostało opłacone kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, FLOW Sp. z o.o. wystawi Klientowi serwisu fakturę VAT proforma z siedmiodniowym terminem płatności. Faktura VAT proforma zostanie doręczona Klientowi serwisu na podany adres poczty elektronicznej lub na jego wyraźne życzenie na podany nr fax. Jeśli Klient serwisu podał w zamówieniu numer telefonu mogą zostać sprawdzone dane osobowe i ustalane szczegóły zamówienia Pakietu usług.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 11. Niewypowiedzenie przez Klienta serwisu Umowy w terminie nie później niż na 2 (dwa) miesiące przed zakończeniem aktualnego Okresu abonamentowego, powoduje automatyczne naliczenie Abonamentu za kolejny Okres abonamentowy. Wypowiedzenia Klient serwisu dokonuje w formie pisemnej, a w takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia aktualnego Okresu abonamentowego.
 12. FLOW Sp. z o.o. wystawi Klientowi serwisu, który uzyskał już pełny dostęp do Konta Klienta i nie dokonał wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 10, fakturę VAT proforma na kolejny Okres abonamentowy, najpóźniej w przedostatnim miesiącu ostatnio opłaconego przez Klienta serwisu Okresu abonamentowego. Faktura ta będzie dostępna do pobrania na Koncie klienta oraz zostanie przesłana na podany przez Klienta serwisu adres elektroniczny.
 13. Klienci serwisu dokonują zapłaty Abonamentu przelewem elektronicznym, kartą kredytową lub przelewem na podstawie faktury VAT proforma w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany przez FLOW Sp. z o.o.
 14. W momencie uregulowania płatności, FLOW Sp. z o.o. wystawi Klientowi serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zapłaty fakturę VAT.
 15. Po opłaceniu faktury VAT proforma Klient może przesłać potwierdzenie wpłaty (skan wpłaty, zrzut ekranu z wpłatą w formie załącznika) pocztą elektroniczną na adres: ksiegowosc@lek-med.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, na wskazany numer fax FLOW Sp. z o.o. , w celu przyspieszenia procesu instalacji zamówionego Pakietu usług.
 16. Usługi dodatkowe, wymienione w załączniku nr 1, mogą podlegać dodatkowym opłatom. Zamówienia Usług dodatkowych można dokonać drogą elektroniczną na Koncie Klienta – zakładka Usługi dodatkowe lub telefonicznie. Płatności za Usługi dodatkowe określone w Cenniku usług, rozliczane są z góry, kwartalnie na podstawie Faktury VAT proforma; drogą przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową. Aktywacja usług dodatkowych następuje po dokonaniu płatności i jest każdorazowo przedłużana na kolejny okres.
 17. Wpłata w wysokości niższej niż wynika to z Cennika usług nie pociąga za sobą zobowiązania FLOW Sp. z o.o. do świadczenia wybranych przez Klienta serwisu Usług.
 18. Brak zapłaty faktury VAT proforma w terminie jest równoznaczny z usunięciem Konta klienta, jeżeli od terminu wymaganej wpłaty upłynęło 7 (siedem) dni. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Klientem serwisu a FLOW Sp. z o.o. rozwiązuje się z upływem 7 (siódmego) dnia następującego po terminie zapłaty faktury VAT proforma.
 19. Klient serwisu upoważnia FLOW Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez rygoru swojego podpisu
 20. Klient serwisu może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania Okresu abonamentowego, składając FLOW Sp. z o.o. , pisemne oświadczenie o rezygnacji z utrzymywania danych w Bazie danych LEK-MED.PL. Okres wypowiedzenia wynosi 14 (czternaście) dni i biegnie od dnia otrzymania przez FLOW Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia Klienta serwisu.
 21. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie, uiszczony Abonament, Opłata instalacyjna, Opłata aktywacyjna i Opłaty dodatkowe nigdy nie podlegają zwrotowi Klientowi serwisu w całości lub w części. W szczególności opłaty te nie podlegają zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta serwisu lub złożenia przez Klienta serwisu oświadczenia o rezygnacji z utrzymywania danych w Bazie danych LEK-MED.PL.
 22. Uiszczony Abonament podlega zwrotowi Klientowi serwisu jedynie w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez FLOW Sp. z o.o. Okres wypowiedzenia w takim przypadku wynosi 14 (czternaście) dni i biegnie od dnia wysłania Klientowi serwisu stosownego oświadczenia przez FLOW Sp. z o.o. na adres e-mail wskazany przez Klienta serwisu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega jedynie proporcjonalnie Abonament w określonej części – z uwzględnieniem czasu utrzymywania danych Klienta serwisu w Bazie danych LEK-MED.PL w stosunku do Okresu abonamentowego.
 23. FLOW Sp. z o.o. będzie prowadziła akcje promocyjne, związane ze świadczonymi usługami, które będą szczegółowo opisywane w Regulaminie promocji, stanowiącym integralną część Regulaminu. Jednocześnie zmiany wprowadzane w Regulaminie promocji nie stanowią zmian Regulaminu.
§ 5
Zarządzanie danymi
 1. Dostęp do Konta klienta, Klient serwisu uzyskuje tylko po zalogowaniu przy pomocy identyfikatora oraz hasła dostępu podanego przez Klienta serwisu podczas Rejestracji.
 2. Klient serwisu jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy identyfikatora oraz hasła dostępu do Konta klienta, w celu ochrony tych informacji przed uzyskaniem do nich dostępu przez osoby trzecie.
 3. FLOW Sp. z o.o. w żaden sposób nie sprawdza prawidłowości danych będących przedmiotem wpisów w Bazie danych LEK-MED.PL oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 4. Klient serwisu zobowiązuje się, po uzyskaniu pełnego dostępu do Konta klienta, do umieszczania w Bazie danych LEK-MED.PL wyłącznie danych i informacji zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym oraz ponosi odpowiedzialność za ich treść.
 5. FLOW Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu dokonanego w Bazie danych LEK-MED.PL, w razie stwierdzenia jego rażącej niezgodności ze stanem faktycznym, niezgodności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bez zwrotu uiszczonego przez Klienta serwisu Abonamentu, Opłaty Instalacyjnej, Opłaty aktywacyjnej i Opłat dodatkowych.
 6. FLOW Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu dokonanego w Bazie danych LEK-MED.PL bez podania przyczyny, za częściowym zwrotem uiszczonego przez Klienta serwisu Abonamentu – z uwzględnieniem czasu utrzymywania danych Klienta serwisu w Bazie danych LEK-MED.PL w stosunku do Okresu abonamentowego.
 7. Zasady zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania danych osobowych Klientów serwisu przez FLOW Sp. z o.o. określa Polityka Prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz jego integralną część.
§ 6
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o. na rzecz Klienta serwisu, po wyczerpaniu możliwości wyjaśnienia sprawy drogą elektroniczną lub telefoniczną, powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby FLOW Sp. z o.o. niezwłocznie - nie później niż po upływie 7 (siedmiu) dni - od dnia powzięcia wiadomości przez Klienta serwisu o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji.
 2. Reklamacja Klienta serwisu winna określać:
  1. dane Klienta serwisu umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Serwisu internetowego LEK-MED.PL,
  2. rodzaj Usługi, której dotyczy,
  3. zarzuty Klienta serwisu,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. FLOW Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w formie pisemnej.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Klient serwisu zobowiązany jest do korzystania z Konta klienta oraz Usług świadczonych przez FLOW Sp. z o.o. w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich, a także dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.
 2. Klient serwisu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zamieszczanie przez FLOW Sp. z o.o. na stworzonej Stronie internetowej Klienta, na wyznaczonej do tego celu odpowiedniej powierzchni tej Strony – zgodnie z wybranym przez Klienta serwisu Pakietem usług, reklam różnych podmiotów, z którymi FLOW Sp. z o.o. będzie związana stosownymi umowami w tym zakresie.
 3. Klient serwisu zobowiązany jest do informowania FLOW Sp. z o.o. w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby FLOW Sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych koniecznych do wystawiania faktur VAT, danych teleadresowych oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail, pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych przez FLOW Sp. z o.o. na adresy niezaktualizowane.
 4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego LEK-MED.PL wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz przeglądarki internetowej poprawnie obsługującej standardy XHTML 1.0, CSS 2.1, posiadającej zainstalowany plugin Adobe Flash Player (wersja 9 lub wyższą), oraz poprawnie obsługujących bibliotekę JQuery. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej, nie spełniającej powyższych kryteriów, FLOW Sp. z o.o. nie gwarantuje prawidłowego wyświetlania oraz funkcjonowania zawartości stron udostępnianych w ramach Serwisu internetowego LEK-MED.PL.
 5. FLOW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do stron Serwisu internetowego LEK-MED.PL spowodowanych przez przyczyny leżące poza jej zasięgiem, w szczególności awarie łącz internetowych krajowych lub międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których FLOW Sp. z o.o. nie jest właścicielem oraz za które nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Problemy techniczne można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomoc@lek-med.pl, korzystając z panelu pomocy technicznej na Koncie klienta lub telefonicznie pod numerem Działu Obsługi Klienta: 512 013 442 lub (71) 718 15 18.
 7. FLOW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, przez co także rozumie się zmiany w Cenniku usług. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej http://www.lek-med.pl. W przypadku dokonania zmian Regulaminu FLOW Sp. z o.o. poinformuje Klientów serwisu o zmianach drogą e-mailową nie później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 8. Klient serwisu może w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o zmianach w Regulaminie, złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec aktualnie opłaconego Okresu abonamentowego. Jeżeli Klient serwisu nie złoży w tym terminie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, uznaje się, że wyraził zgodę na zmiany w Regulaminie, a tym samym na nowe warunki Umowy.
 9. Zawartość Serwisu internetowego LEK-MED.PL jest chroniona prawami autorskimi, nie może być kopiowana ani wykorzystywana bez wiedzy i zgody FLOW Sp. z o.o.
 10. Do umów pomiędzy Klientami serwisu a FLOW Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientami serwisu a FLOW Sp. z o.o., którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.
290px488px505px

  opłata za 1 rok 289,00zł 399,00zł 599,00zł 799,00zł 989,00zł od 1489,00zł
  opłata abonamentowa w kolejnych latach 289,00zł 289,00zł 289,00zł 289,00zł 389,00zł od 389,00zł  pomoc techniczna online TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  wprowadzanie danych TAK TAK TAK TAK TAK
  konsultacje w doborze i rozmieszczeniu tresci pod kątem atrakcyjnosci przekzu strony TAK TAK TAK TAK TAK
  aktualizacja bieżąca danych TAK TAK TAK TAK TAK  2 style grafiki do wyboru (20 możliwości kreacji) TAK
  4 style grafiki do wyboru (80 możliwości kreacji) TAK
  indywidualny styl grafiki TAK
  całkowicie indywidualny projekt graficzny TAK TAK TAK
  kreacja logotypu TAK TAK TAK TAK
  Elementy strony w technologii flash TAK TAK TAK TAK TAK TAK  domena lek-med.pl
domena.lek-med.pl
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  indywidualna domena
wybranadomena.pl
TAK TAK TAK TAK
  Tworzenie kont pacjentów TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  newsletter do pacjentów TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  poczta elektroniczna TAK TAK TAK TAK TAK
  forum/opinie pacjentów TAK TAK TAK TAK TAK
  możliwość aktywacji rejestracji pacjentow online TAK TAK TAK TAK
  możliwość aktywacji powiadamiania lekarza o rejestracji nowych wizyt poprzez SMS TAK TAK TAK TAK
  możliwość aktywacji powiadamiania pacjentów o terminach wizyt lub zbliżających się badaniach okresowych poprzez SMS TAK TAK TAK TAK
  publikowanie referencji TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  publikowanie artykułów TAK TAK TAK TAK TAK TAK
  galeria zdjęć TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Pakiet Standard Silver Gold Platinum Platinum + Przychodnia +


Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności systemu rezerwacji online lek-med.pl. Jesteśmy firmą świadcząca usługę obsługi systemów rezerwacji dla przedsiębiorców, głównie lekarzy.

Rejestrując się w systemie jako przedsiębiorca lub rezerwując wizytę za jego pośrednictwem wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lek-med.pl zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Pisząc dalej:

lek-med.pl - mamy na myśli Flow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Malarska 25/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Starego Miasta we Wrocławiu pod numerem KRS 0000352711, REGON 021220159, NIP 899-26-89-700 będąca właścicielem systemu.

Partner - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w ramach opieki zdrowotnej, który podpisał umowę z lek-med.pl na obsługę rezerwacji online i posiada konto za pośrednictwem którego prowadzi obsługę rezerwacji swoich Klientów.

Klient - oznacza osobę, która za pośrednictwem lek-med.pl rezerwuję wizyty lub inne usługi na koncie Partnera.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z lek-med.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem moich danych

Dla Partnera
Administratorem danych osobowych jest lek-med.pl. lek-med.pl wyznaczyło Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem email: ochronadanych@lek-med.com, telefonicznie: (+48) 500 160 321 lub drogą pocztową na adres siedziby.

Dla Klienta
Administratorem danych osobowych jest Partner. Lek-med.pl jest podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe m.in. Klientów powierzone przez Partnera.

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane

Dla Partnera
Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną w momencie rejestracji na świadczenie usługi obsługi rezerwacji online za pośrednictwem systemu pod adresem www.lek-med.pl Podstawę prawną stanowi przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dla Klienta
Dane przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia danych pomiędzy Partnerem a lek-med.pl. Podstawę prawną stanowi obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i na jak długo

Dla Partnera
Dane zbierane przez lek-med.pl to: Imię i nazwisko, adres, email, telefon, IP. Cel zbierania danych to wykonywanie umowy na obsługę systemu rezerwacji pomiędzy Partnerem a lek-med.pl. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Dla Klienta
O tym jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo decyduje Partner. Najczęściej zbierane dane to: Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu i IP. Dane zbierane są najczęściej w celu dokonania rezerwacji wizyty oraz powiadomień i przypomnień o wizycie. Dane przechowywane są do czasu zakończenia umowy pomiędzy lek-med.pl i Partnerem a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Czy lek-med.pl wykorzystuje dane w celach marketingowych

Nie, lek-med.pl nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.

Czy moje dane są bezpieczne

Przetwarzając dane osobowe dokładamy starań i stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa aby Twoje dane były bezpieczne. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, kontrolujemy aby dostęp do danych miały tylko osoby uprawnione a cel dostępu zawsze był usprawiedliwiony.

Czy dane są powierzane innym podmiotom i przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane powierzane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usługi obsługi rezerwacji online.
Należą do nich:
- firma hostingowa (EOG) i infrastruktura informatyczna
- firma obsługująca wysyłkę SMS (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z powiadomień SMS
- firma obsługujące przelewy online (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z płatności online
- firma księgowa (Polska) – tylko dane Partnera

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane i zgodne z RODO.
Lek-med.pl zobowiązuje się nie przekazywać danych użytkowników osobom i firmom trzecim bez ich wcześniejszej zgody.

Jakie przysługują mi prawa

Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
b) do sprzeciwu (art. 21 RODO)
c) poprawiania danych osobowych (art. 16 RODO)
d) bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
f) przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Konsekwencje nie wyrażenia zgody na przetwarzanie

Dla Partnera
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi lek-med.pl świadczenie usług.

Dla Klienta
Warunkiem dokonania rezerwacji wizyty lub innej usługi świadczonej przez Partnera jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie tej czynności.

Profilowanie danych i dane statystyczne

Lek-med.pl nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.

Prawo do skargi

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych

Dla Partnera
- poprzez stronę www: formularz kontaktowy
- email: ochronadanych@lek-med.pl lub kontakt@lek-med.pl
- tel: (+48) 500 160 321
- dane korespondencyjne: Flow Sp. z o.o. z 50-111 Wrocław, przy ul. Malarska 25/10

Dla Klienta
Jako że administratorem danych Klientów jest Partner proszę kontaktować się bezpośrednio z nim.

Ciasteczka

Lek-med.pl oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer lek-med.pl zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.

Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wykorzystywane tylko podczas korzystania z funkcji automatycznego logowania do serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
◦ Google Analytics (Google Inc – USA)
◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)

zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
◦ Facebook Connect (Facebook Ireland - Irlandia)

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu realizacji umowy rezerwacji online:
◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)

#}